top of page

תקנון פיטנס לנד - מועדון כושר

 

הגדרות

"מנוי"-מנוי החבר במועדון.

"חידוש מנוי"-חידוש מנוי כחבר מועדון.

"תחילת תקופת המנוי"-מועד חתימת תקנון זה/מועד אחר עליו הוסכם בכתב.

תקנון זה נכתב בלשון זכר, אך מיועד לשני המינים.

סוגי המנויים ומחיריהם

מנוי חודשי - מנוי מתחדש כל חודש בחודשו (כל עוד הלקוח לא ביטל לפי התקנון), ללא התחייבות.

הפסקת המנוי מותנית בהתראה של חודש מראש מתאריך מועד ההרשמה.

(לדוגמה: מנוי שנרשם ב-20.1, ומודיע על ביטול ב-10.5, המנוי שלו יסתיים ב-20.6, כלומר חודש לאחר יום הרישום בחודש).

מנוי חודש - מנוי לתקופה של חודש בלבד. לא ניתן לביטול!

מנוי שנתי – מנוי עם התחייבות מראש לתקופה של 12 חודשים. תשלום דמי המנוי השנתי ישולם עד 12 תשלומים עוקבים באשראי או בסכום מלא במזומן (לא כולל דמי רישום)

מנוי שלושה חדשים – מנוי בהתחייבות מראש לתקופה של 3 חודשים. תשלום דמי המנוי יבוצע עד 2 תשלומים עוקבים באשראי או בסכום מלא במזומן.

מנוי חצי שנתי – מנוי בהתחייבות מראש לתקופה של 6 חודשים. תשלום דמי המנוי יבוצע עד 3 תשלומים עוקבים באשראי או בסכום מלא במזומן (לא כולל דמי רישום).

1.דמי מנוי חודשי מתחדש ישולמו בהוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי (לא תופס מסגרת), והמנוי נותן בזאת הרשאה למועדון לחייב את הכרטיס שלו בתשלום דמי המנוי ובכל סכום אחר, אותו חייב המנוי למועדון בקשר למנוי ו/או הפסקתו, בהתאם לחישוב שייערך על-ידי המועדון.

2.מנוי חודשי מתחדש ממשיך עד להודעת המנוי על ביטולו.

3.לא ניתן להקפיא או להעביר מנויים.

 

דמי הרשמה

4. כל מנוי חדש ו/או מחדש חייב בתשלום דמי הרשמה חד פעמיים (מתייחס רק למנוי חודשי מתחדש ולמנוי שנתי), בסכום של 150 ש"ח, אשר ישולמו במעמד חתימת התקנון ("דמי הרשמה"). החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סכום דמי ההרשמה מעת לעת. דמי ההרשמה כוללים ביטוח, כרטיס חבר (צ'יפ), ובניית תוכנית אימונים אחת עם מאמן.

 

הפסקת מנוי

5.מנוי חודשי ללא התחייבות ניתן להפסיק בהתראה של חודש מראש לפי תאריך הרישום במועדון, כאשר בתקופה זאת רשאי המנוי להתאמן במועדון. ביטול מנוי מסוג זה אינו כרוך בתשלום דמי ביטול.

במנוי שלושה חדשים, ביטול מנוי כרוך בדמי ביטול על סך 150 ש"ח.

במנוי חצי שנתי, ביטול מנוי כרוך בהודעה של חודש מראש לפי תאריך רישום ודמי ביטול בסך 200 ש"ח.

במנוי שנתי, עם התחייבות לשנה, רשאי המנוי לבטל את המנוי בהודעה של חודש מראש .ביטול מנוי זה, טרם סיום תקופת ההתחייבות, כרוך בתשלום דמי ביטול בהתאם לתיקון מספר 37 לחוק הגנת הצרכן. גובה דמי הביטול נגזר ממועד הביטול כמפורט להלן:

ביטול בשליש הראשון – 25% מהתמורה או הסכום שהיה על המנוי לשלם עד לתום המנוי (הנמוך מביניהם)

ביטול בשליש השני – 20% מהתמורה או הסכום שהיה על המנוי לשלם עד לתום המנוי (הנמוך מביניהם)

ביטול בשליש השלישי – 17% מהתמורה או הסכום שהיה על המנוי לשלם עד לתום המנוי (הנמוך מביניהם)

6.הודעת הפסקת המנוי חייבת להתבצע באמצעות טופס הפסקת מנוי על ידי בעל המנוי ו/או הורה במנוי של קטין, ותימסר למזכירות

המנויים של המועדון בלבד.

7.במעמד הפסקת המנוי חייב החבר לפרוע כל סכום שהוא חייב למועדון.

8.א.החבר נותן למועדון הרשאה בלתי חוזרת לעשות שימוש בכרטיס האשראי, באמצעותו משולמים דמי המנוי, כדי לגבות בעצמה כל חוב (כולל, אימונים אישיים, טיפולים ורכישות אחרות) שהחבר חייב למועדון.

ב.ביטול עסקאות בכרטיסי אשראי מחויבים בעמלת פירעון מוקדם ע"י חברות האשראי/בנקים ויחולו על הלקוח.

 

כרטיס חבר

9.החברות במועדון הכושר "פיטנס לנד" הינה אישית ואיננה ניתנת להעברה ואסור לאפשר לצד שלישי שימוש בה. הכניסה למועדון נרשמת במערכת המחשוב, ועל החבר להזדהות באמצעים שהמועדון יעמיד לשם כך. לא תתאפשרנה הקפאת מנויים.

10.במקרה של אובדן כרטיס חבר (צ'יפ) ,ינפיק המועדון כרטיס חדש כנגד תשלום דמי הטיפול בהתאם לתנאים שיהיו בתוקף באותה עת.

 

פעילות במועדון

11.ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש רישום מראש להשתתפות בפעילויות מסוימות במועדון.

12.בכל מקרה של פציעה במועדון, חובה על החבר לעדכן את הנהלת המועדון במידי, עם התרחשות האירוע, ולמלא דו"ח פציעה.

13. החברה רשאית לשנות את מועדי החוגים והפעילויות השונות, ולהחליף מדריכים ומאמנים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

14.חבר שלא הגיע לפעילות אישית (אימון אישי,ייעוץ תזונתי) שנקבעה לו – יחויב בסכום הפעילות המלא, אלא אם הודיע על ביטול לפחות 24 שעות מראש.

 

תאי אחסון ("לוקרים")

15.א.תאי אחסון, בעלי מנגנון סגירה פשוט, יעמדו לרשות ולשימוש החברים לצורך אחסון חפציהם בזמן שהותם במועדון בלבד.

ב.תאי האחסון ניתנים כשירות בלבד, אולם ניתן לשכור בתשלום תאים לשימוש אישי על בסיס מקום פנוי, ובהתאם לכללים הנהוגים במועדון.

ג.תאי האחסון אינם "כספות" עמידות בפני פריצה, אולם חובה לנעול את התא במנעול אישי של החבר.

ד.מומלץ לנעול את התא בו משתמש החבר במנעול אישי.

ה.החברה איננה אחראית לאובדן ו/או לגניבת חפצים בתחום המועדון, בין אם אוחסנו בתא אחסון ובין אם לאו; אחסון חפצי החבר בתא הינו על אחריותו בלבד.

ו. אין להשאיר ציוד מאוחסן בתאים לאחר עזיבת המועדון.

ז.עם סיום שעות הפעילות במועדון תהיה החברה רשאית לפרוץ תאים נעולים ולאחסן את תכולת התאים שנפרצו במחסן נפרד; משלא תידרש התכולה לאחר 30 ימים, תציג החברה פרסום מתאים על לוח המודעות במועדון בדבר כוונתה לתרום את הציוד לנזקקים, לפי שיקול דעת ההנהלה.

 

כללי

16.החברות במועדון הכושר פיטנס לנד מותרת לבני 14 ומעלה.

 (ברישום מנוי, שגילו מתחת לגיל 17, נדרשת הסכמת אחד ההורים בכתב על גבי טופס המיועד לכך)

17.החברה שומרת לעצמה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לקבל מועמד כמנוי במועדון ו/או לחדש מנוי קיים.

18.על החברים להתלבש בבגדי ספורט שאינם פוגעים ברגשותיהם של שאר החברים, ולנעול נעליים מתאימות בעת האימון ונעלי אצבע (כפכפים) מגומי באזור המלתחות.

19.החברה רשאית לסיים את חברותו של כל חבר במקרה של אי קיום הוראות תקנון זה ו/או הוראות צוות המועדון וההנהלה ו/או במקרה של הפרת משמעת חמורה ו/או התנהגות ו/או התבטאות מילולית גסה, פרועה, אלימה, מעליבה ו/או התנהגות שיש בה כדי לסכן את שלומם ורכושם של חברי המועדון וצוות העובדים.

20.החברה רשאית לשנות ולעדכן את התקנון מעת לעת ולפי שיקול דעתה וכל עוד לא נחתם תקנון אחר, הוראות תקנון זה חלות על החברות במועדון בשינויים המחויבים לפי העניין.

21.חובה על החבר להישמע תמיד להנחיות והוראות צוות העובדים והנהלת המועדון.

22.חבר מאשר כי טרם חתימתו על התקנון ניתנו לו תשובות לכל שאלותיו, ונמסר לו הסבר בעל-פה בדבר זכותו להפסיק את המנוי,

האופן והעלויות הכרוכות בכך.

23.החבר מאשר כי קרא, הבין והסכים להוראות התקנון, המהווה חוזה בינו לבין המועדון ומתחייב לנהוג לפיו.

24.ידוע לחבר כי עותק מהתקנון עומד לעיון במשרדי המועדון.

25.המנוי מצהיר כי ידוע לו שתקנון זה הינו חוזה מחייב בינו לבין המועדון.

26. אין הקפאת מנויים ואין העברת מנויים.
27. במקרה של אי תשלום ו/או אי הסדרת חוב ו/או צבירת חוב, יועבר הנושא לטיפול משפטי והמנוי ו/או החייב יישא בכלל ההוצאות הכרוכות בכך.

 
bottom of page